Cơ bản về lập trình PLC S7200

Lập trình cho S7 và các PLC khác của hãng Siemens dựa trên 3 phương pháp cơ bản: - Phương pháp hình thang (Ladder logic - LAD). - Phương pháp khối hàm (Function Block Diagram - FBD). - Phương pháp liệt kê câu lệnh (Statement List - STL).